Col·locació d'Àncores


Novafrut  dona el servei de clavat de les àncores que suportaran els esforços d'una instal·lació de protecció.

Les àncores són la base de qualsevol instal·lació amb pals i xarxes. Segons siguin les àncores, requeriran diferents tipus de màquines per a la seva col·locació.

Per terrenys fàcils, les àncores-hèlix són les adients sempre que es dimensionin correctament. Per a terrenys amb pedra o compactes, Novafrut aconsella les àncores a percussió que hauran de ser col·locades amb barres adients i percutors suficientment potents.

Novafrut controla aquestes àncores amb un dinamòmetre. Verifiquem l'esforç de tracció que ha de suportar cada classe d'àncora en funció del tipus d'instal·lació.