Manteniment Anual


Les instal·lacions necessiten un manteniment periòdic.

Novafrut li ofereix la possibilitat de contractar una revisió anual. L’avantatge d'aquestes revisions realitzades per personal tècnic especialitzat de Novafrut és que es detectarà a temps els possibles problemes d'estructura i de la xarxa que suporta.

Realitzem una relació dels defectes apareguts durant l'últim any de funcionament de la seva estructura de protecció perquè es procedeixi a la seva reparació i així allargar la vida útil de la seva instal·lació.

Normalment es detecten errors en la tensió dels cables i filferros, moviments dels pals i ancoratges, sobretensions en punts concrets de la xarxa, etc.

És aconsellable realitzar una anàlisi mecànica
de la xarxa per detectar la vida útil a partir del sisè any. Per als elàstics, s’ha de realitzar una inspecció a partir del tercer any per saber quan s’haurà de canviar amb antelació.